אל על: ירידה של 57% ברווח הנקי בינואר-ספטמבר 2017

ברבעון השלישי נרשם רווח נקי של 48.93 מיליון דולר, ירידה של 30% לעומת אותו רבעון אשתקד. נתח השוק של החברה מתנועת הנוסעים בנתב"ג ברבעון השלישי ירד לכ- 26.5%
מטוס הדרימליינר החדש צופה אל האנגר התחזוקה, שעובדיו מחו על תנאי עבודצם ושכרם והפגינו בעת הטקס החגיגי. (צילום: עירית רוזנבלום)
מטוס הדרימליינר החדש צופה אל האנגר התחזוקה. גידול בהוצאות בעקבות היחלשות השקל ושינויי שכר. (צילום: עירית רוזנבלום)

חברת אל על הציגה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017 ולתשעת החודשים הראשונים של 2017.

דוד מימון מנכ"ל אל על, אמר כי: "החברה מציגה היום רווח נקי לרבעון השלישי של  כ-49 מיליון דולר יחד עם יתרות מזומנים והון עצמי, הגבוהים ב- 15 השנים האחרונות, המעידים על  חוזק ואיתנות פיננסית.

פעילות החברה ברבעון הושפעה מעיתוי חגי תשרי  שבעטיים חלה ירידה בימי הפעילות של החברה בהשוואה לרבעון המקביל בנוסף, קטנה הפעילות בשל התמשכות  עבודות תחזוקה בהאנגר בשני מטוסים של החברה.

בחודש אוגוסט הגיע מטוס הדרימליינר הראשון מתוך 16 שהוזמנו ובחודש אוקטובר הגיע המטוס השני. שני המטוסים החלו לטוס בקווים ללונדון ולניוארק ובקרוב צפויים להצטרף שני מטוסים נוספים שיטוסו למזרח הרחוק ולניוארק, יעד בו תתווסף תדירות נוספת. הנוסעים מדווחים על שביעות רצון גבוהה ונרשמים ביקושים גבוהים לטיסות במטוסים אלו, הצפויים להוות מנוע צמיחה חשוב באל על בשנים הקרובות.

דוד מימון, מנכ"ל אל על: תמשיך להתמודד בהצלחה עם תנאי השוק ועם התחרות.(צילום: דניאל כהן)
דוד מימון, מנכ"ל אל על: תמשיך להתמודד בהצלחה עם תנאי השוק ועם התחרות.(צילום: דניאל כהן)

במקביל אנו שוקדים על פיתוח מנועי צמיחה נוספים ומחזקים את הקיימים. אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה, ובראשה תוכנית ההצטידות במטוסי ה"דרימליינר", כמו גם המשך הרחבת רשת הנתיבים, אינטרנט במטוסים- כיום מותקן השירות ב-6 מטוסי 739. והחל מהרבעון הראשון של שנת 2018 יחל השירות גם במטוסי הדרימליינר החדשים- השלמת עיסקת רכישת ישראייר בכפוף לאישור הממונה, חיזוק כרטיס "הפלי קארד " של מועדון הנוסע המתמיד, העומד היום על כ-255 אלף מחזיקים, הרחבת פעילות הביטוח ומקורות הכנסה שאינם מתחום התעופה , כל זה מהווה תשתית איתנה לפעילות העתידית של החברה וליכולת שלה להתמודד עם התחרות.

במסגרת ההתחדשות, הרחבת רשת הנתיבים והתעצמות החברה, החברה השיקה החודש  קו ישיר למיאמי, שירחיב עבור לקוחותינו את מגוון היעדים בארה"ב, בזמינות גבוהה ובחיבוריות נוחה לקרוזים, וליעדי הנופש השונים במרכז אמריקה ובאיים הקריביים.

אני משוכנע כי אל על תמשיך להעניק ללקוחותיה שירות איכותי, נוחות מרבית, חדשנות טכנולוגית ומטוסים מתקדמים ותמשיך להתמודד בהצלחה עם תנאי השוק ועם התחרות.

בהזדמנות זו ברצוני להודות ולהביע את הערכתי הרבה לעובדי אל על בקרקע ובאוויר, בארץ ובעולם שפועלים בנחישות, ובמסירות ובזכותם אנו מתמודדים בהצלחה עם האתגרים העומדים בפנינו."

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים, ציינה: "התוצאות הכספיות ברבעון זה הושפעו מהתגברות התנועה והתחרות בנתב"ג, במיוחד מצד חברות הלואו-קוסט, מהיחלשות הדולר ביחס לשקל שהגדילה את הוצאות השכר וכן מגידול בהוצאות הדלק הסילוני עקב עליה במחיר בשוק בשיעור של כ-19%.

למרות התנאים האקסוגנים הקשים, מציגה החברה ברבעון השלישי רווח לפני מס בסך64  מיליון דולר ורווח נקי בסך 49 מיליון דולר.

כמו כן, אנו מסכמים את  הרבעון השלישי של שנת 2017 עם יתרות מזומנים גבוהות בסך של כ- 290מיליון דולר, עם תזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת בסך של כ-65 מיליון דולר,  EBIDTA בסך של כ 109 מיליון דולר ועם הון עצמי בסך של 305 מיליון דולר. כל אלה מעידים על איתנותה הפיננסית של החברה, המאפשרת לאל על להתקדם בביטחה ביישום אסטרטגיית ההצטידות במטוסי הדריילמיינר,  ולעמוד בהתחייבויות הקיימות והעתידיות".

נתונים עיקריים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר
(במיליוני דולר):

 

ינואר – ספטמבר יולי – ספטמבר
2017 2016 שינוי 2017 2016 שינוי
הכנסות מהפעלה 1,585 1,578 0% 626 644 (3%)
הוצאות הפעלה (1,283) (1,246) 3% (473) (470) 1%
רווח גולמי 301 332 (9%) 153 173 (12%)
EBITDA 190 248 (24%) 109 142 (23%)
רווח לפני מסים על ההכנסה 47 106 (56%) 64 93 (31%)
רווח לתקופה 35 83 (57%) 49 70 (30%)

 

תוצאות רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 ספטמבר  2017:

 1. הכנסות מהפעלה – קטנו בתקופה המדווחת בכ- 17.6 מיליון דולר (כ-2.7%) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הכנסות מנוסעים קטנו בכ-2.5% (כ-14.5 מיליון דולר). הקיטון בהכנסות נוסעים נובע מהקיטון בכמות הנוסע – ק"מ (RPK) שהטיסה החברה, כאמור לעיל, אשר קוזזה במעט כתוצאה מעליה בתשואה לנוסע-ק"מ. הכנסות ממטען גדלו בכ-4.9% (כ-1.8 מיליון דולר), בעיקר כתוצאה מגידול בכמות טון – ק"מ (RTK) שהטיסה החברה אשר קוזזו ע"י קיטון בתשואה לטון-ק"מ.
 2. הוצאות הפעלה – גדלו בתקופה המדווחת בכ-2.5 מיליון דולר (כ-0.5%) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות ההפעלה ברבעון השלישי של 2017 הושפעו בעיקר מעליה בהוצאות השכר בסך של כ-8 מיליון דולר, בשל מספר גורמים, אשר העיקריים שבהם הינם היחלשות הדולר ביחס לשקל ועליה בשכר העובדים עקב תוספות שכר על פי הסכמי השכר של החברה, לרבות ההסכמים שנחתמו עם מגזר הטייסים, בחודש דצמבר 2016 ובחודש פברואר 2017. בנוסף גדלו, הוצאות הדס"ל של החברה כמפורט להלן. הגידול בהוצאות קוזז בחלקו על ידי קיטון בהוצאות החכירה אד הוק של מטוסי נוסעים ומטען, ובהוצאות התחזוקה ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וכן מקיטון בהוצאות הפחת כתוצאה משינוי אומדן אורך החיים השימושיים של מטוסי בואינג מדגם 777, כמוסבר בביאור 3ה' לדוחות הכספיים התמציתיים.
 3. הוצאות דס"ל- הוצאות הדס"ל של החברה ברבעון השלישי השנה, גדלו בכ- 8.1 מיליון דולר (כ-7.2%) ביחס להוצאות ברבעון המקביל אשתקד וזאת כתוצאה מעלייה במחירי הדס"ל. השפעה זו קוזזה בחלקה ע"י השינוי בתוצאות עסקאות גידור הדס"ל והירידה בשעות הטיסה. הטבלה שלהלן משקפת את השפעת הוצאות הדס"ל על תוצאות החברה, לרבות השפעת עסקאות הגידור (במיליוני דולר):
2017 2016 הפרש
הוצאות דס"ל לתקופה (לפני השפעת גידור) 123.2 108.7 14.5
השפעת עסקאות גידור דס"ל על הרווח והפסד (1.6) 4.8 (6.4)
סה"כ הוצאות דס"ל (לרבות השפעת הגידור) 121.6 113.5 8.1

 

 1. הוצאות מכירה – הסתכמו בכ-55.7 מיליון דולר, חל גידול בשיעור של כ- 2 מיליון דולר, הנובע בעיקרו מעליה בהוצאות הפרסום של החברה, בעיקר כתוצאה מהשקת מסעות פרסום חדשים, וכן מעליה בהוצאות השכר בעיקר בשל השינוי בשע"ח של הדולר לעומת השקל וכן שינוי בהסכמי העבודה כמוסבר לעיל. עליה זו קוזזה חלקית על ידי קיטון בהוצאות ההפצה של החברה, בעיקר כתוצאה מהירידה בהכנסות.
 2. הוצאות הנהלה וכלליות – הסתכמו בכ-28.2 מיליון דולר, חל גידול של כ-5 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מקורו בגידול בהוצאות השכר, וזאת, בעיקר, מאותן הסיבות שתוארו לעיל, וכן מגידול בשירותים שונים אותם צרכה החברה ברבעון המדווח.
 3. הוצאות מימון – נטו הסתכמו בכ-5.0 מיליון דולר בהשוואה לכ-6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מירידה בעיקר בהפרשי שער ומגידול בהכנסות ריבית על פקדונות.
 4. מסים על ההכנסה –הסתכמו בכ- 14.9 מיליון דולר לעומת כ- 23.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהירידה ברווח החברה לפני מסים.
 5. רווח לתקופה –הרווח לפני מסים ברבעון המדווח הסתכם בכ- 63.8 מיליון דולר ורווח לאחר מס כ-49 מיליון דולר המהווה כ- 7.8% מהמחזור לעומת רווח לפני מסים של כ- 92.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ורווח לאחר מס כ-69.5 מיליון דולר, שהיווה כ- 10.8% מהמחזור.
 6. תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת – לחברה נבע תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך כ- 64.5 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך כ-22.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, חרף הירידה ברווח בסך של כ-20.6 מיליון דולר, נובע בעיקר בשל עיתוי תשלום שכר, כתוצאה מעיתוי של ימי שבת וחג בתום רבעון כך שברבעון המדווח שולמו שני חודשי שכר ואילו ברבעון המקביל שולמו ארבעה חודשי שכר. כמו כן היו שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות כתוצאה מפערי עיתוי תשלומים ותקבולים.
קברינטת אל על סמדר שכטר, בסרטון התדמית למטוס הדרימליינר. גם יפה וגם טסה. (צילום: סיון פרג')
קברינטת אל על סמדר שכטר, בסרטון התדמית למטוס הדרימליינר. שיעור התפוסה במטוסי אל על ברבעון השלישי עמד על 85.3% לעומת 87.4% ברבעון המקביל אשתקד; (צילום: סיון פרג')

תוצאות רווח והפסד לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 ספטמבר  2017:

הכנסות מהפעלה – גדלו בתקופה המדווחת בכ-7.0 מיליון דולר, כ-0.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בהכנסות מנוסעים חל גידול של כ-1.0% וההכנסות ממטענים, קטנו בכ-5.1%. הגידול בהכנסות נוסעים, נובע מעליה בתשואה לנוסע-ק"מ, אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מהקיטון בכמות הנוסע – ק"מ (RPK) שהטיסה החברה. הקיטון בהכנסות ממטענים בתקופה המדווחת הינו כתוצאה מירידה בכמות טון – ק"מ (RTK) ובתשואה      לטון –ק"מ.

הוצאות הפעלה –  גדלו בתקופה המדווחת בכ- 37.2 מיליון דולר (3.0%) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות ההפעלה נובע בעיקרו מעליה בהוצאות השכר של החברה, בעיקר בשל החלשות הדולר מול השקל ושינויים בהסכמי השכר (כמוסבר לעיל לגבי תוצאות הרבעון השלישי), ובשל מענקים בגין שנת 2016 שאושרו בחודש אפריל 2017, וכן מעליה בהוצאות הדס"ל. הגידול בהוצאות קוזז חלקית על ידי קיטון בהוצאות החכירה אד הוק של מטוסי נוסעים ומטען, וכן מקיטון בהוצאות התחזוקה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 1. הוצאות מכירה – הסתכמו בכ- 156.7 מיליון דולר, חל גידול בסך של כ- 10 מיליון דולר (7.1%) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות השכר, כמוסבר לעיל וכן כתוצאה מהשקת מסעות פרסום חדשים במהלך התקופה המדווחת.
 2. הוצאות הנהלה וכלליות – הסתכמו בכ- 82.6 מיליון דולר, חל גידול של 15 מיליון דולר (כ- 21.6%) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מעליה בהוצאות השכר כמוסבר לעיל ומגידול בהוצאות בגין שירותים שונים אותם צרכה החברה במהלך התקופה.
 3. הוצאות מימון – נטו בתקופה המדווחת הסתכמו בכ-14.7 מיליון דולר בהשוואה לכ-17.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה מושפעת בעיקר מהפרשי שער.
 4. מסים על ההכנסה – בתקופה המדווחת הסתכמו בכ- 11.5 מיליון דולר לעומת כ- 23.0 מיליון דולר בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהירידה ברווח החברה לפני מסים. יצויין כי בתקופה המקבילה אשתקד הוכרה הכנסת מס של כ- 3.8 מליון דולר עקב הפחתת שיעור מס החברות ברבעון הראשון של 2016.
 5.   רווח לתקופה – לפני מס  הסתכם בכ- 47 מיליון דולר ורווח לאחר מס כ-35 מיליון דולר המהווה כ- 2.2% מהמחזור לעומת רווח  לפני מסים של כ- 106.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ורווח לאחר מס כ-83.1 מיליון דולר, שהיווה כ- 5.3% מהמחזור.
 6. תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת- בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017, נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 242.6 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-200.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתזרים, נובע מאותן סיבות שהוזכרו לעיל באשר לגידול התזרים ברבעון המדווח.

נתונים מאזניים ליום 30  בספטמבר 2017:

 1. נכסים שוטפים – של החברה ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכמו לסך של כ-8 מיליון דולר, גידול של כ-105.6 מיליון דולר ביחס ליתרתם ליום 31 בדצמבר 2016. הגידול נבע בעיקר מעלייה ביתרות המזומנים והפקדונות לזמן קצר (ראה לעיל ניתוח ניתוח בנוגע לתזרים המזומנים) ביחס ליתרתם בסוף שנת 2016 ומעלייה עונתית בסעיף הלקוחות, אשר קוזזו בחלקן על ידי קיטון בסעיף מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה ביאור 4 לדוחות הכספיים התמציתיים).
 2. התחייבויות שוטפות – של החברה ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכמו לסך של כ-4 מיליון דולר, גידול של 135.2 מיליון דולר ביחס ליתרתן ליום 31 בדצמבר 2016. הגידול נובע בעיקר מגידול עונתי בסעיף הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה, וביתרות הספקים והזכאים ביחס ליתרתם ביום 31 בדצמבר 2016. כמו כן, גדלו ההלוואות לזמן קצר שנועדו למימון מקדמות מטוסים, אשר פירעונן צפוי להיות בעת קבלת המטוסים באמצעות קבלת הלוואות לזמן ארוך.
 3. הון חוזר –נכון ליום 30 בספטמבר 2017, לחברה גרעון בהון החוזר בסך כ- 396.4 מיליון דולר לעומת גרעון של כ- 365.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2016. יצוין, כי חלק מהותי מהגרעון בהון החוזר אינו משקף תזרימי מזומנים בטווח הקצר, כמוסבר להלן. היחס השוטף של החברה ליום 30 בספטמבר 2017, גדל לכ-8%5 לעומת 54.6% ליום 31 בדצמבר 2016.

הגרעון בהון החוזר ליום 30 בספטמבר 2017, כולל מרכיבים מהותיים אשר נכללים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות של החברה ומאופיינים במחזוריות עסקית שוטפת, אולם החברה אינה נדרשת למקורות תזרימיים בטווח הקצר על מנת לפרוע אותם: הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה וממועדון הנוסע המתמיד בסך של כ- 365 מיליון דולר, שסילוקן ייעשה באמצעות העמדת שירותי טיסה עתידיים, והתחייבות לעובדים בגין חופשה בסך של כ- 42 מיליון דולר, אשר צפויה להיות משולמת בעת פרישתם, אך מסווגת כהתחייבות לזמן קצר בהתאם לכללי החשבונאות. בנוסף, ההתחייבויות השוטפות כוללות הלוואות למימון מקדמות עבור מטוסי ה- 787, אשר מקור פרעונן יהיה באמצעות מימון ארוך טווח שיתקבל בעת קבלת המטוסים. נכון ליום 30 בספטמבר 2017, הסכום המיוחס להלוואות האמורות לעיל מתוך סך ההתחייבויות השוטפות מסתכם לסך של כ- 85 מיליוני דולר.

 1. נכסים לא שוטפים – ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכמו לסך של כ- 1,319.9 מיליון דולר, גידול של כ-38.0 מיליון דולר ביחס ליתרתם ליום 31 בדצמבר 2016, בעיקר כתוצאה מתשלום מקדמות לרכישת מטוסי בואינג 787, בניכוי הפחת השוטף.
 2. התחייבויות לא שוטפות – ההתחייבויות הלא שוטפות של החברה ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכמו לסך של כ-620.3 מיליון דולר, קיטון של כ-12.5 מיליון דולר ביחס ליתרתן ליום 31 בדצמבר 2016, בעיקר כתוצאה מקיטון בהלוואות מתאגידים בנקאיים אשר קוזז כתוצאה מגידול בהתחייבות למסים נדחים, בעיקר בשל הרווח לפני מסים לתקופה וגידול בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים (בעיקר בשל התחזקות השקל ביחס לדולר).
 3. הון – סך ההון ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם לכ-305.0 מיליון דולר. הגידול בסך של כ-20.9 מיליון דולר ביחס להון ליום 31 בדצמבר 2016 נבע בעיקר מהרווח לתקופה בניכוי דיבידנד בסך של כ-9.9 מיליון דולר, ובניכוי שינויים בקרנות ההון של החברה בסך כולל של כ-4.8 מיליון דולר.

 

 אודות אל על

אל על נתיבי אויר לישראל, הנה המוביל הלאומי הישראלי. בשנת 2016 אל על רשמה הכנסות בהיקף של כ- 2 מיליארד דולר. אל על מטיסה בשנה כ- 5.5 מיליון נוסעים. החברה טסה לכ- 34 יעדים ישירים בעולם וליעדים רבים נוספים באמצעות הסכמי שיתופי פעולה עם חברות תעופה אחרות והיא מפעילה כיום 43 מטוסים, אשר מתוכם  27 מטוסים בבעלות החברה.

(www.elal.com)  

אין תגובות

השאר תגובה